1. Organizatorem zajęć warsztatowych jest market PSB Mrówka ul. Marywilska 44, Warszawa.

2. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 5 do 10 roku życia i będą przeprowadzone w terminach uzgadnianych indywidualnie, na terenie marketu przy ul. Marywilskiej 44.

3. Udział dzieci w warsztatach jest nieodpłatny.

4. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o uczestniczeniu dziecka w warsztatach telefonicznie: 22 256 80 26 lub mailem: kontakt@mrowkamarywilska.pl najpóźniej na 5 dni przed wybranym terminem warsztatów.

5. Dziecko (Uczestnik) podczas trwania warsztatów pozostaje pod opieką Rodzica/Opiekuna. Przez cały czas trwania warsztatów Rodzic/Opiekun towarzyszy i wspiera dziecko lub dzieci, które pozostają pod jego opieką oraz dba o jego/ ich bezpieczeństwo i decyduje o tym, w jakim zakresie dziecko lub dzieci angażują się w prace. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w trakcie warsztatów spoczywa w pełni na Rodzicu/Opiekunie towarzyszącym dziecku.

6. Organizator nie podejmuje się przyjęcia na zajęcia dziecka, które jest chore/przeziębione i mogłoby zarazić pozostałe dzieci.

7. Uczestnik warsztatów, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne lub uciążliwe, bądź zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników lub innych osób uczestniczących w warsztatach, otrzyma ostrzeżenie, a Rodzic/Opiekun zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji. W szczególności niedozwolone jest: opuszczanie sali zajęć bez zgody osoby prowadzącej, nie stosowanie się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

8. W przypadku powtarzających się sytuacji wymienionych w pkt 7 Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika z udziału w zajęciach.

9. Rodzic/Opiekun dziecka ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za szkody na osobach i mieniu wyrządzone przez dzieci będące pod jego opieką.

10. Organizator nie bierze odpowiedzialności związanej ze zdarzeniami wynikającymi z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu lub poleceń osób prowadzących warsztaty. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie, na którym organizowane są warsztaty.

11. Pracownicy Organizatora nie są uprawnieni do podawania dziecku lekarstw, napojów lub posiłków.

12. Organizator informuje i przestrzega, że środki i materiały wykorzystywane w trakcie warsztatów mogą wywołać alergię u uczestników, za co Organizator nie bierze odpowiedzialności.

13. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2018. Uczestnicy i Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do stosowania się do niniejszego regulaminu i poleceń osób prowadzących warsztaty.